Ochrana osobných údajov

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
  DELEVA s.r.o., so sídlom Bobuľová 6593/1A, 934 01 Levice, IČO: 53 313 046 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel Sro, vložka číslo 52330/N (ďalej aj „prevádzkovateľ“)
 2. Informačné systémy:
  Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje (ďalej len „dotknutá osoba“) na jednotlivé účely v týchto informačných systémoch:
  • databáza klientov a im priradených zliav zo základných cien podľa výšky obratu,
  • marketing,
  • newsletter,
  • účtovné doklady.
 3. Účel spracúvania osobných údajov:
  Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje výhradne pre nasledovné účely:
  • uzatvorenie a plnenie zmluvy s kupujúcim (predzmluvné a zmluvné vzťahy so kupujúcim),
  • poštový styk s kupujúcim,
  • zasielanie tovaru dopravcom,
  • zisťovanie spokojnosti kupujúceho,
  • informovanie zákazníka o aktuálnej ponuke alebo marketingových a propagačných akciách prevádzkovateľa a to prostredníctvom emailu alebo priameho telefonického kontaktovania,
  • zaslanie odpovedí na dopyty a otázky zákazníka,
  • evidencia klientov,
  • marketing a Newsletter.
 4. Zoznam osobných údajov:
  Prevádzkovateľ získava nasledovné osobné údaje:
  • meno, priezvisko,
  • bydlisko,
  • emailová adresa a telefónne číslo,
  • IP adresa a cookies.

  Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať spôsobom akým ste ho poskytli, alebo písomne, elektronicky alebo osobne na kontaktnej adrese prevádzkovateľa.

 5. Získavanie, spracovanie a použitie osobných údajov
  1. Osobné údaje poskytnuté pri nákupe
   • Osobné údaje: meno a priezvisko, adresa (doručenia tovaru), e-mail, telefónne číslo.
   • Právny základ spracúvania údajov: na základe kúpnej zmluvy.
   • Účel spracúvania údajov: vybavenie Vašej objednávky v e-shope.
   • Doba spracúvania údajov:10 rokov, doba je daná podľa osobitných právnych predpisoch v súvislosti s obchodnou, účtovnou a daňovou dokumentáciou
   • Príjemcovia: zmluvným poskytovateľom služieb – dopravcom. Iné poskytovanie Vašich údajov tretej strane nie je realizované.
   • Automatické vyhodnocovanie (profilovanie): nevykonáva sa.
   • Bez poskytnutia týchto osobných údajov nie je možné uzatvorenie kúpnej zmluvy a vybavenie Vašej objednávky. V našom e-shope nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali informácií o Vašich platobných prostriedkoch (bankových účtoch alebo platobných kariet). Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platby cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky, ktorá nám poskytne iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby. Aj prípadné vrátenie platby sa uskutočňuje prostredníctvom banky, ktorá predmetnú platbu overila pri jej zadaní.
  2. Osobné údaje poskytnuté pri registrácii
   • Osobné údaje: meno a priezvisko, adresa (doručenia tovaru), e-mail.
   • Právny základ spracúvania údajov: na základe súhlasu.
   • Účel spracúvania údajov: zjednodušenie vybavenia objednávky alebo prehľadu uskutočnených objednávok , využívania zákazníckych výhod.
   • Doba spracúvania údajov: 10 rokov.
   • Príjemcovia: zmluvnému technickému partnerovi na správu e-shopu a zmluvnému partnerovi na zasielanie newslettera (spravodajcu o novinkách a akciách). Iné poskytovanie Vašich údajov tretej strane nie je realizované.
   • Automatické vyhodnocovanie (profilovanie): formou segmentácie a „upsellingu“ – zhromažďované, agregované a vyhodnocované na účely spracúvania Vášho nákupného správania (ako napr. údaje o tom, ktoré tovary ste si na stránke prezreli alebo ktoré tovary ste nakúpili), na zobrazovanie personalizovaného obsahu na stránkach e-shopu (ako napr. individuálne kupóny s výhodami, mimoriadne ponuky, naše servisné služby a ďalšie informácie) a na zasielanie individualizovaného newslettra (spravodajcu o novin­kách a akciách) na Vami zadanú e-mailovú adresu. Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby. Pri tomto automatickom vyhodnocovaní však nedochádza pre Vás k žiadnym právnym účinkom, k zmene, vzniku alebo zániku právnych povinností.
   • Ak si takéto spracúvanie Vašich údajov neželáte, môžete Váš používateľský účet kedykoľvek vymazať v sekcii „Môj účet“ a realizovať objednávky bez registrácie.
  3. Osobné údaje za účelom marketingového použitia
   1. Zasielanie newslettra
    • Osobné údaje: e-mail.
    • Právny základ spracúvania údajov: na základe súhlasu.
    • Účel spracúvania údajov: zasielanie newslettra (spravodajcu o novin­kách a akciách).
    • Doba spracúvania údajov: 10 rokov.
    • Príjemcovia: zmluvnému technickému partnerovi na správu e-shopu a zmluvnému partnerovi na zasielanie newslettera (spravodajcu o novinkách a akciách). Iné poskytovanie Vašich údajov tretej strane nie je realizované.Automatické vyhodnocovanie (profilovanie): formou segmentácie a „upsellingu“ -zhromažďované, agregované a vyhodnocované na účely spracúvania Vášho nákupného správania (ako napr. údaje o tom, ktoré tovary ste si na stránke prezreli alebo ktoré tovary ste nakúpili), na zobrazovanie personalizovaného obsahu na stránkach e-shopu (ako napr. individuálne kupóny s výhodami, mimoriadne ponuky, naše servisné služby a ďalšie informácie) a na zasielanie individualizovaného newslettra (spravodajcu o novin­kách a akciách) na Vami zadanú e-mailovú adresu. Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby. Pri tomto automatickom vyhodnocovaní však nedochádza pre Vás k žiadnym právnym účinkom, k zmene, vzniku alebo zániku právnych povinností. O zrušenie tejto služby môžete požiadať prevádzkovateľa emailom alebo nastavením súhlasu s jeho zasielaním v používateľskom účte.
   2. Individualizovaná ponuka
    • Osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mail, informácie o kúpe tovarov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny, geolokačné údaje z internetového prehliadača.
    • Právny základ spracúvania údajov: oprávnený záujem prevádzkovateľa.
    • Účel spracúvania údajov: šírenie marketingových informácii o svojich produktoch a to najmä individualizovanou ponukou produktov a služieb, prieskumom trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.
    • Doba spracúvania údajov: 10 rokov.
    • Príjemcovia: zmluvnému technickému partnerovi na správu e-shopu a zmluvnému partnerovi na zasielanie newslettera (spravodajcu o novinkách a akciách). Iné poskytovanie Vašich údajov tretej strane nie je realizované.Automatické vyhodnocovanie (profilovanie): formou segmentácie a „upsellingu“ -zhromažďované, agregované a vyhodnocované na účely spracúvania Vášho nákupného správania (ako napr. údaje o tom, ktoré tovary ste si na stránke prezreli alebo ktoré tovary ste nakúpili), na zobrazovanie personalizovaného obsahu na stránkach e-shopu (ako napr. individuálne kupóny s výhodami, mimoriadne ponuky, naše servisné služby a ďalšie informácie) a na zasielanie individualizovaného newslettra (spravodajcu o novin­kách a akciách) na Vami zadanú e-mailovú adresu. Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby. Pri tomto automatickom vyhodnocovaní však nedochádza pre Vás k žiadnym právnym účinkom, k zmene, vzniku alebo zániku právnych povinností.
   3. Údaje získavané automatickyAutomaticky môžeme zbierať rôzne údaje, ktoré slúžia pre analýzu e-shopu. Medzi tieto údaje patrí IP adresa, dátum a čas kedy ste využili naše služby, hardvér, softvér, typ použitého mobilného zariadenia alebo internetový prehliadač, ktorý využívate a informácie o Vašom počítačovom operačnom systéme, ako napríklad verzia aplikácie a nastavenie jazyka. Môžeme tiež zhromažďovať údaje o kliknutiach a o stránkach, ktoré sa Vám zobrazili. Tieto štatistické údaje získavané počas Vašej návštevy e-shopu nemôžu byť priamo alebo nepriamo spojené s konkrétnou osobou – neevidujeme a nepriraďujeme k nim žiadny osobný údaj – nie sú preto považované za osobné údaje, a nevzťahujú sa na ne predpisy o ochrane osobných údajov.
 6. Doplňujúce informácie
  Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spracúva osobné údaje kupujúceho na účely doručenia tovaru prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
  • Slovak Parcel Service s.r.o. , Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217,
  • ReMax Courier Service, spol. s r.o., Albína Brunovského 6, 841 05 Bratislava, IČO: 35 825 456.
 7. Poučenie o právach dotknutej osoby:
  Máte právo sa obrátiť na prevádzkovateľa a:
  • požadovať prístup k Vašim osobným údajom (potvrdenie o tom či a aké sa spracovávajú Vaše osobné údaje). Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné (právo na prístup),
  • požadovať informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje,
  • požadovať právo na výmaz Vašich osobných údajov. Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť (právo na výmaz (na zabudnutie),
  • požadovať opravu Vašich osobných údajov. Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili (právo na opravu),
  • požadovať obmedzenie spracovávania Vašich osobných údajov. Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať (právo na obmedzenie spracúvania),
  • požadovať prenos Vašich osobných údajov k inej osobe. Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán (právo na prenosnosť údajov),
  • namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať (právo namietať),
  • odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na kontaktnej adrese prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: , https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) (právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov).
 8. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
  • písomne ak z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou považuje doručenú okamihom jej dôjdenia prevádzkovateľovi,
  • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
  • dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu pre ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
  • ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca,
  • ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, môže uplatniť blízka osoba,
  • žiadosti podľa tohto článku sa vybavujú bezplatne, pokiaľ nie je žiadosť zjavne bezdôvodná alebo neoprávnene opakovaná,
  • prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu, najneskôr do mesiaca odo dňa doručenia žiadosti a v zložitejších prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace.
 9. Internetová doména
  • Internetová doména – webová stránka prevádzkovateľa www.vinozchotara.sk („doména“) je prevádzkovaná spoločnosťou DELEVA s.r.o., so sídlom Bobuľová 6593/1A, 934 01 Levice, IČO: 53 313 046 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel Sro, vložka číslo 52330/N,
  • prostredníctvom tejto domény sa nezhromažďujú ani nespracovávajú žiadne osobné údaje o návštevníkoch našich stránok, pokiaľ sa sami nerozhodnete takéto údaje uviesť. Poskytnutie osobných údajov na doméne prevádzkovateľa je dobrovoľné, ak ich však poskytnete, tak zároveň potvrdzujete že ste boli oboznámení s podmienkami spracovania Vašich osobných údajov a dávate povolenie použiť tieto údaje na účel uvedený pri zadávaní osobných údajov,
  • táto doména môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, napr. webové stránky producentov vín, pochutín a pridružených spoločností alebo webové stránky sociálnych médií. Tieto stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za webové stránky tretích strán.
 10. Internetová doména – používanie cookies
  • pre optimalizáciu tejto domény z hľadiska systémového výkonu, použiteľnosti a poskytovania užitočných informácií o našich produktoch a službách, sú automaticky zhromažďované a uchovávané informácie v log súboroch vo Vašom počítači. To zahŕňa adresu Internetový Protokol (IP), typ prehliadača a jazykové nastavenie, operačný systém, služieb internetu (ISP) a dátum/čas. Tieto informácie sú používané pre efektívne spravovanie a nastavenie. Zhromaždené informácie môžu byť použité pre marketingové a reklamné služby a komunikáciu (napríklad optimalizáciu a zlepšenie užívateľského prostredia, poskytujúce atraktívnejšie ponuky a služby). Táto doména, e-mailové správy, online služby, reklamy a interaktívne aplikácie môžu používať „cookies“ pre optimalizáciu našich služieb,
  • cookie je malý súbor, zvyčajne pozostávajúci z písmen a číslic, zasielaný do cookie súboru prehliadača na pevnom disku Vášho počítača prostredníctvom web servera. Toto napríklad umožňuje internetovej stránke rozpoznať užívateľovo zariadenie, v momente keď došlo k spojeniu medzi web serverom a internetovým prehliadačom. Hlavným účelom cookies je umožniť web serveru poskytnúť užívateľovi prispôsobené webové stránky, ktoré robia skúsenosť pri návšteve domény www.vinozchotara.sk viac osobnou a lepšie zodpovedajúcou užívateľovým individuálnym potrebám,
  • súbory cookies máte možnosť povoliť alebo zakázať na všetkých webových stránkach, ktoré navštívite, prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača,

  Naša doména www.vinozchotara.sk Vás oboznamuje s používaním cookies a vyzýva na ich povolenie. Cookies môžete teda vypnúť. Majte však prosím na zreteli, že niektoré funkcie a plná funkcionalita tejto domény nebudú dostupné, keď budú cookies zakázané.

   • pre neustálu optimalizáciu svojej marketingovej komunikácie využívame analytický software. To umožňuje sledovanie on-line správania, pokiaľ ide o čas, geografickú polohu a využitie tejto domény. Tieto informácie sa zhromažďujú, sú anonymné a nebudú spojené s osobnými údajmi. Povolenie cookies na Vašom počítači nám umožňuje oslovovať Vás s ponukami, ktoré Vás budú viac zaujímať. Tiež je možné merať účinnosť našich reklamných kampaní. Tieto informácie nebudeme zdieľať so žiadnou treťou stranou pre jej samostatné použitie.

Všetky požiadavky a otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov zasielajte na adresu: DELEVA s.r.o., so sídlom Bobuľová 6593/1A, 934 01 Levice, email: .

Služby a produkty poskytované v rámci e-shopu, na ktoré sa podľa týchto podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené osobám mladším ako 18 rokov.

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Stav ku dňu 16. 11. 2021.